See also

Family of Itzhak YEVREISKI (Leib Goldberg) and Leah WARNIK

Husband: Itzhak YEVREISKI (Leib Goldberg) ( - )
Wife: Leah WARNIK ( - )
Children: Abraham GOLDBERG ( - )
Ethel GOLDBERG ( - )
Israel GOLDBERG ( - )
Rae GOLDBERG ( - )
Marriage

Husband: Itzhak YEVREISKI (Leib Goldberg)

Name: Itzhak YEVREISKI (Leib Goldberg)
Sex: Male
Father: David YEVREISKI ( - )
Mother: Keyla "Clara" HERCZEG (1856-1926)
Birth Poland
Death

Wife: Leah WARNIK

Name: Leah WARNIK
Sex: Female
Father: -
Mother: -
Birth

Child 1: Abraham GOLDBERG

Name: Abraham GOLDBERG
Sex: Male
Spouse: Alice VICELER ( - )
Birth

Child 2: Ethel GOLDBERG

Name: Ethel GOLDBERG
Sex: Female
Spouse 1: Louis FREEMAN ( - )
Birth

Child 3: Israel GOLDBERG

Name: Israel GOLDBERG
Sex: Male
Spouse: Sylvia ( - )
Birth

Child 4: Rae GOLDBERG

Name: Rae GOLDBERG
Sex: Female
Spouse: Saul SMOLENSKY ( - )
Birth